Skip to main content

Pedagogische zorg

De pedagogische begeleiding van deze zorggroep is gericht op het aanleren van praktische, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. 

Bij het verpleegkundig kinderdagcentrum bieden we zorg aan kinderen met een verpleegkundige zorgvraag en/of een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, (ernstige) ontwikkelingsstoornis en bijkomende problematieken. Naast de noodzakelijke verpleegkundige zorg, voorzien we deze kinderen van pedagogische behandeling. Via deze behandeling leren de kinderen praktische, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden, waarbij we de unieke krachten en mogelijkheden van elk kind als vertrekpunt nemen. Ons doel is om binnen deze zorg een hoge levenskwaliteit te bevorderen, door het vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.

Multidisciplinair team
Het multidisciplinaire team van CityKids wordt gekenmerkt door het organiseren van multidisciplinaire overleggen (MDO's) waarin kinderverpleegkundigen, pedagogen en gedragswetenschappers samenkomen om de ontwikkeling van de kinderen in zorg te bespreken. Wanneer er ook zorg wordt verleend door een kinderfysiotherapeut en een pre-logopedist, worden zij eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan het MDO. We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders en nodigen hen actief uit om als partners deel te nemen aan deze overleggen. Bovendien zijn we graag betrokken bij MDO's die buiten CityKids worden georganiseerd, zoals die in ziekenhuizen.

Gedragswetenschappers
Binnen CityKids dragen gedragswetenschappers de eindverantwoordelijkheid voor de pedagogische doelen in het zorgplan. Zij werken nauw samen met pedagogen en kinderverpleegkundigen gedurende de hele dag op de groepen van CityKids. Op deze manier kunnen zij de coördinatie van de vastgestelde pedagogische doelen op de groepen verzorgen en de kwaliteit van deze begeleiding waarborgen. Gedragswetenschappers passen ontwikkelingsmateriaal en methodieken toe die aansluiten bij de verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen. Pictogrammen en gebaren worden gebruikt als ondersteuning bij de begeleiding. Alle zorgprofessionals op de groep van CityKids zijn getraind in het gebruik van Nederlands met Gebaren (NmG)

Behandel Methodieken 
CityKids maakt in de behandeling gebruik van de volgende methodieken:

  • LACCS
  • Ervaar het maar
  • Geef me de 5
  • Lotte & Max

Ervaringsgericht leren
Ervaringsgericht leren is een belangrijk uitgangspunt van CityKids. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken hoe de wereld om hen heen er uit ziet en leren spelenderwijs vaardigheden aan. De rijke leeromgeving is overzichtelijk ingericht. Doordat de kinderen uitdagende activiteiten en materialen wordt aangeboden ontwikkelen ze het nemen van initiatief en ondervinden plezier. De individuele benadering van de pedagoog geeft het kind (zelf)vertrouwen waardoor het kind zich bevestigd en begrepen voelt en steeds nieuwe uitdagingen aandurft.

Pictogrammen
Standaard onderdeel van onze pedagogische behandeling is het gebruik van pictogrammen. Pictogrammen kunnen door kinderen die moeilijk communiceren via verbale taal, gebruikt worden om aan te wijzen wat ze willen hebben, keuzes te maken of om zich te uiten. Tevens is het gebruik van pictogrammen en visualisaties een middel om structuur te bieden. Het gebruik van pictogrammen biedt de nodige houvast en zorgt ervoor dat de reactie op activiteiten die op een ander moment of de volgende dag gaan plaatsvinden beter voorspelbaar wordt. Belangrijk bij de behandeling is de continuïteit van het gebruik van de pictogrammen. Wij adviseren ouders daarom ook een set pictogrammen voor thuis aan te schaffen.

Time-Timer
Tijdens de pedagogische behandeling gedurende de dag maken wij ook gebruik van een Time-Timer. Het verstrijken van de tijd is een abstract begrip, wat vaak lastig te begrijpen is voor kinderen. Het leren omgaan met tijd is voor velen de eerste stap naar zelfstandigheid. Het gebruik van de Time-Timer zorgt voor structuur bij een activiteit, bijvoorbeeld 5 minuten zelfstandig spelen.

Pijnmeting
Bij CityKids wordt gebruik gemaakt van erkende meetinstrumenten voor pijn bij kinderen zoals beschreven in de Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij Kinderen. Het pijnprotocol wordt gevolgd waarbij als meetinstrument de VAS/comfortscore wordt gebruikt. Er is nauw contact met ouders en zij worden intensief betrokken bij dit proces. De pedagogen en kinderverpleegkundigen van CityKids zijn geschoold in het gebruik van de Checklist Pijngedrag (CPG) voor kinderen met een ernstig verstandelijke beperking.

Bevorderen sociaal contact
Bij CityKids beschikken we over een snoezelruimte die een belangrijke rol speelt in de behandeling van onze kinderen. Snoezelen is een ontspannende activiteit die de ontwikkeling van het kind bevordert door het stimuleren van zintuiglijke waarneming. Binnen deze ruimte worden de zintuiglijke ervaringen verdiept, wat essentieel is voor de algehele ontwikkeling van het kind. Bovendien draagt de snoezelruimte bij aan het bevorderen van sociaal contact. Snoezelen is een vast onderdeel van zowel het individuele als het groepsprogramma van het kind, waardoor het regelmatig terugkeert als een waardevolle activiteit.

Ongeldige invoer