Skip to main content

Privacyverklaring

CLIËNTEN EN OVERIGE BETROKKENEN

Inleiding

De missie van CityKids is: “Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor cliënten met een beperking en/of een verpleegkundige zorgvraag en richt zich daarbij op het creëren van een veilige en warme omgeving waarin cliënten maximale kansen krijgen zich te ontwikkelen.” Daardoor kunnen zij later hun eigen leven zoveel mogelijk zelf vormgeven en meedoen in de maatschappij.

Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar onze cliënten en overige betrokkenen, medewerkers en sollicitanten. CityKids zet zich dan ook in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van deze personen te beschermen. We begrijpen dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen. Daarom spelen we actief in op de invoering van scherpere privacyregels, zodat we nu én in de toekomst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy, zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacy statement
CityKids geeft met deze privacyverklaring richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy van cliënten en overige betrokkenen waarborgt, beschermt en handhaaft. Hierbij houden wij ons te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is. 

Kortom: CityKids vindt uw privacy belangrijk. We leggen in de privacyverklaring uit hoe we met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Het begrip ‘persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over u aan de hand waarvan CityKids u kan identificeren. U kunt hierbij denken aan uw naam, geboortedatum en adres. Maar ook aan een foto of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over uw gezondheid of beperking.

Van wie verwerkt CityKids persoonsgegevens?
CityKids verwerkt persoonsgegevens van cliënten en overige betrokkenen, medewerkers en sollicitanten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
CityKids is verwerkingsverantwoordelijke en dus verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt CityKids persoonsgegevens?
CityKids verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn hieronder kort beschreven:

 • (Zorg)overeenkomst
  CityKids kan uw persoonsgegevens verwerken omdat zij een met u gesloten overeenkomst moet uitvoeren. U kunt hierbij denken aan de zorgovereenkomst, een maatwerkovereenkomst of overige diensten.
 • Relatie met u aangaan en onderhouden
  Als u bij ons betrokken wilt zijn, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens.
 • Nieuwe zorgvormen, producten en diensten
  We kunnen uw gegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe zorgvormen, producten of diensten of om beter op uw wensen in te spelen.
 • Wettelijke verplichtingen
  Soms is CityKids wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken. Deze verplichtingen staan bijvoorbeeld in belastingwetten.
 • Kwaliteitsverbetering
  CityKids streeft altijd naar kwaliteitsverbetering. Daarbij hebben we uw input nodig. Om uw input te kunnen ontvangen is het soms nodig om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek of een audit.
 • Administratie
  CityKids is verplicht een gedegen administratie te voeren. Daarvoor is het noodzakelijk om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer u zorg ontvangt van CityKids of diensten levert aan CityKids.

Verwerkt CityKids ook bijzondere persoonsgegevens?
Ja, CityKids verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens. Echter, CityKids verwerkt van betrokkenen in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens. Wanneer het in een specifiek geval toch noodzakelijk is om bijzondere persoonsgegevens van een betrokkene te verwerken, zal CityKids dat alleen doen als dat in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Hoe gaat CityKids met uw persoonsgegevens om?
CityKids bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier in principe 20 jaar moet bewaren. CityKids houdt zich aan deze wet.
Binnen CityKids mogen medewerkers alleen uw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerkers van CityKids hebben allemaal een geheimhoudingsplicht en hebben hier ook voor getekend.

Met wie deelt CityKids uw persoonsgegevens?
CityKids werkt samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgaanbieders. Soms is het voor CityKids noodzakelijk om uw persoonsgegevens te delen met deze dienstverleners. CityKids doet dit alleen als dat in overeenstemming is met het doel waarvoor zij uw gegevens heeft gekregen. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

WIFI-netwerk van CityKids
CityKids stelt op een aantal locaties een WIFI-netwerk beschikbaar. CityKids bewaart gedurende drie weken de geschiedenis van het internetgebruik van cliënten en overige betrokkenen. Na deze drie weken wordt dit automatisch verwijderd. CityKids bekijkt deze gegevens niet, tenzij er sprake is van een zwaarwegende reden.

Wat zijn uw rechten?
1  Recht op informatie en inzage
Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben, dan kunt u dat aan ons vragen.

2  Recht op correctie/verwijdering
Vindt u dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunt u een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens.

3  Recht op beperking
In sommige gevallen kunt u CityKids vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te staken. Dit kan onder andere in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar.

4  Recht op bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens door CityKids. CityKids zal beoordelen of zij aan uw bezwaar tegemoet kan komen.

5  Recht op overdraagbaarheid
Als u dat wilt dan kan CityKids de door u, aan CityKids verstrekte gegevens, rechtstreeks overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Kan CityKids deze privacyverklaring wijzigen?
CityKids mag deze verklaring wijzigen. De meest actuele versie staat altijd op onze website.

Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of bezwaar?
Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door CityKids of indien u een bezwaar wilt indienen, dan kunt u contact opnemen Sandra van Geest, functionaris gegevensbescherming (FG). U kunt contact opnemen via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van “FG” of u kunt bellen naar het hoofdkantoor, telefoon 010 467 31 05.

Privacyverklaring voor medewerkers, sollicitanten & disclaimer website
Voor medewerkers, sollicitanten en websitebezoekers heeft CityKids een aparte privacyverklaring opgesteld:

 • Privacyverklaring medewerkers: intern document
 • Privacyverklaring sollicitanten: www.werkenbijcitykids.nl
 • Privacyverklaring websitebezoekers: wwww.citykids.nl => disclaimer

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u ondanks de zorgvuldige aanpak van CityKids op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Datalek
CityKids heeft een procedure meldplicht datalekken opgesteld. Deze procedure is gebaseerd op de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens hoofdkantoor CityKids
CityKids B.V.
Voorburgstraat 298C
3037 BS Rotterdam
010-4673105
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.