Onderzoek en diagnostiek

Intelligentieonderzoek

In dit onderzoek wordt gekeken naar de leermogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Gekeken wordt hoe de cliënt leert en wat nodig is om het kind tot leren te laten komen. Er wordt d.m.v. dit onderzoek onder andere een schooladvies gegeven Binnen CityKids kunnen we cliënten onderzoeken die spreken, maar ook die niet spreken. Ook bij cliënten die nog niet in staat zijn om taakjes te maken kunnen we een cognitieve ontwikkelingsleeftijd in kaart brengen.
De orthopedagoog neemt deze test af, maakt verslag en bespreekt dit met ouders.
Dit gehele onderzoek (afname, score, verslaglegging en adviesgesprek) duurt 6 uur.

Ontwikkelingsonderzoek

In dit onderzoek worden de verschillende ontwikkelingsgebieden (sociaal, emotioneel, cognitief en adaptieve vaardigheden) in kaart gebracht. Op deze manier wordt er gericht gekeken naar wat de cliënt kan en aankan. Als hier een groot verschil in is wordt er gerichte behandeling geadviseerd. Ook wordt het schooladvies hierop afgestemd. De Gz-psycholoog en orthopedagoog voeren dit onderzoek uit. Dit gehele onderzoek (afname, anamnese, scoring, verslaglegging en adviesgesprek) duurt 16 uur.

Autisme onderzoek

Een ontwikkelingsachterstand kan veroorzaakt worden door een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Door het stellen van een diagnose kan de cliënt de juiste behandeling krijgen waardoor zijn ontwikkeling gestimuleerd wordt. Ook kan m.b.v. een diagnose een geschikte vervolgplek gevonden worden. Doordat duidelijk wordt wat er met de cliënt aan de hand is en wat deze cliënt nodig heeft kunnen ouders hulp in de thuissituatie ontvangen. Problemen in de opvoeding die passen bij ASS kunnen gericht worden aangepakt. De Gz-psycholoog en orthopedagoog voeren dit onderzoek uit.

Dit gehele onderzoek (afname, anamnese, scoring, observaties, verslaglegging en adviesgesprek) kost 23 uur.

Groot psychologische onderzoek

Soms is het onduidelijk wat er met een cliënt aan de hand is en is het belangrijk dat er ook een duidelijk beeld wordt gevormd wat een cliënt kan en aankan. Binnen dit onderzoek wordt breed gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van cliënten. Hier worden dan gerichte adviezen op gegeven. Hierbij wordt gekeken naar wat de cliënt nodig heeft, of plaatsing op school mogelijk is, maar ook wat het gezin nodig heeft om met de problematiek van het kind om te gaan. De Gz-psycholoog en orthopedagoog voeren dit onderzoek uit. Dit gehele onderzoek (afname, anamnese, observaties, scoring, observaties, verslaglegging en adviesgesprek) duurt 26 uur.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids